“Dân Ta Có Một Lòng Nồng Nàn Yêu Nước. Đó Là Một Truyền Thống Quý Báu Của Ta. Từ Xưa Đến Nay, Mỗi Khi Tổ Quốc Bị Xâm Lăng, Thì Tinh Thần Ấy Lại Sôi Nổi, Nó Kết Thành Một Làn Sóng Vô Cùng Mạnh Mẽ, To Lớn, Nó Lướt Qua Mọi Sự Nguy Hiểm, Khó Khăn, Nó Nhấn Chì (2024)

Table of Contents
1. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: “Dân ta có một lòng nồng nàn ... 2. Quốc dân đại hội Tân Trào (8-1945) - Ấn phẩm 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết – Ánh đuốc soi đường cho cách ... 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa yêu nước và ý nghĩa đối với thanh ... 5. Phát huy sức mạnh tinh thần yêu nước Việt Nam theo tư tưởng Hồ ... 6. Công an tỉnh Vĩnh Phúc - NHỮNG ĐỨA TRẺ MANG “TƯ DUY NÔ LỆ ... 7. PHÁT HUY TINH THẦN YÊU NƯỚC TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ... 8. Du lịch Măng Đen - "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. đó là một ... 9. Câu 1: “ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống ... 10. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Hoc24 11. “ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. đó là một truyền thống quý ... 12. Trong đoạn văn sau, tác giả sử dụng phép liên kết nào? Dân ta có một ... 13. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước - Đọc hiểu văn bản 14. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: K Dân ta có một lòng nồng nàn ... 15. Ngày nay, vì sao yêu nước phải gắn với yêu Đảng, yêu Chủ nghĩa xã hội ... 16. Tuyên ngôn độc lập - Kết tinh và tỏa sáng những giá trị văn hóa tiêu ... 17. Thể hiện lòng yêu nước đúng cách - Báo Quảng Ngãi điện tử 18. Văn hóa yêu nước Hồ Chí Minh - UBND tỉnh Cà Mau 19. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

1. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: “Dân ta có một lòng nồng nàn ...

 • ... Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó ...

 •       Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.  Lịch sử đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,... Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.”                                                                                                       (Ngữ văn 7, tập hai)

2. Quốc dân đại hội Tân Trào (8-1945) - Ấn phẩm

 • ... Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó ...

 • Dân tộc Việt Nam đã sớm hình thành trong lịch sử và có một nền văn hiến lâu đời. Nhân dân Việt Nam vốn có truyền thống anh hùng bất khuất, đoàn kết thuỷ chung, có tình nghĩa đồng bào sâu nặng... Đó là một nét tiêu biểu trong bản sắc dân tộc của người Việt Nam.

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết – Ánh đuốc soi đường cho cách ...

 • Sep 28, 2020 · ... Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy ...

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết – Ánh đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa yêu nước và ý nghĩa đối với thanh ...

 • Dec 9, 2022 · Vì vậy, bồi dưỡng tư tưởng chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho thanh niên là hết sức cần thiết. Khi hiểu rõ và thấm nhuần được tinh thần chủ ...

 • Là lực lượng nòng cốt của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, thanh niên Việt Nam là nhân tố quan trọng, quyết định tương lai và vận mệnh của đất nước. Vì vậy, bồi dưỡng tư tưởng chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho thanh niên là hết sức cần thiết.  Tư …

5. Phát huy sức mạnh tinh thần yêu nước Việt Nam theo tư tưởng Hồ ...

 • Mar 28, 2020 · ... Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy ...

 • (TG)- Thấm nhuần sâu sắc rằng, lòng yêu nước là một giá trị truyền thống quý báu của dân tộc, được sinh dưỡng bởi những cư dân một nước nông nghiệp luôn gắn bó, cố kết, đùm bọc, che chở và giúp đỡ lẫn nhau để chống lại thiên tai, địch họa và cả dịch bệnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta".

6. Công an tỉnh Vĩnh Phúc - NHỮNG ĐỨA TRẺ MANG “TƯ DUY NÔ LỆ ...

 • May 16, 2020 · ... Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy ...

 • facebook

7. PHÁT HUY TINH THẦN YÊU NƯỚC TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ...

 • Jul 10, 2020 · ... Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy ...

 • Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc như một móc son chói lọi của lòng yêu nước nước và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc. Đây là cội nguồn sâu xa trong cả quá trình hình thành và phát triển của đất nước, là truyền thống tốt đẹp trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân ta.

8. Du lịch Măng Đen - "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. đó là một ...

 • Oct 20, 2020 · "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến này, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy ...

 • facebook

9. Câu 1: “ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống ...

 • Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết ...

 • Câu 1: “ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị...

10. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Hoc24

 • ... Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó ...

 • Đề 1I/Đọc hiểu: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý bá...

11. “ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. đó là một truyền thống quý ...

 • Feb 19, 2020 · Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến này, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy ...

 • “ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến này, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kế

12. Trong đoạn văn sau, tác giả sử dụng phép liên kết nào? Dân ta có một ...

 • Jun 27, 2022 · - Giải thích: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng ...

 • Trong đoạn văn sau, tác giả sử dụng phép liên kết nào? Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó vượt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nước. (Hồ Chí Minh, Tinh thần yêu nước của nhân dân ta) a. Phép lặp từ ngữ b. Phép nối c. Phép thế d. Cả ba phương án trên

13. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước - Đọc hiểu văn bản

 • "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó ...

 • Đọc hiểu văn bản: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước được VnDoc biên soạn gửi tặng các em học sinh lớp 12 giúp các em có thêm đề luyện tập phần Đọc hiểu văn bản, chuẩn bị hành trang cho kì thi THPT Quốc gia được tốt nhất.

14. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: K Dân ta có một lòng nồng nàn ...

 • Luôn có GIẢI THÍCH các bước giải · Không copy câu trả lời của Timi · Không sao chép trên mạng · Không spam câu trả lời để nhận điểm · Spam sẽ bị khóa tài khoản.

 • Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: K Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị x

15. Ngày nay, vì sao yêu nước phải gắn với yêu Đảng, yêu Chủ nghĩa xã hội ...

 • May 20, 2023 · ... Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy ...

 • Lòng yêu nước luôn thường trực trong mỗi con dân đất Việt, nhất là mỗi khi Tổ quốc bị lâm nguy trước họa xâm lược của ngoại bang thì tinh thần ấy lại trỗi dậy, đoàn kết muôn người như một quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

16. Tuyên ngôn độc lập - Kết tinh và tỏa sáng những giá trị văn hóa tiêu ...

 • Sep 1, 2023 · ... Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy ...

 • (LSVN) – Ngày 02/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn dân và toàn thế giới về sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.Tuyên ngôn độc lập là áng văn lập quốc vĩ đại, là văn kiện có giá trị cao về tư tưởng, lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

17. Thể hiện lòng yêu nước đúng cách - Báo Quảng Ngãi điện tử

 • Mar 29, 2023 · ... Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy ...

 • (Báo Quảng Ngãi)- Yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Vì thế, các thế lực phản động, thù địch luôn tìm cách lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân ta để thực hiện ý đồ đen tối của chúng. Do đó, mỗi người dân cần nhận thức rõ về lòng yêu nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay, truyền thống yêu nước cần được nâng lên tầm cao mới, phù hợp với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

18. Văn hóa yêu nước Hồ Chí Minh - UBND tỉnh Cà Mau

 • Như chúng ta đã biết, trước khi trở thành lãnh tụ trở về nước lãnh đạo phong trào cách mạng, Người đã mang trong mình truyền thống văn hóa hàng nghìn năm của ...

 • Dân tộc Việt Nam rất tự hào đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh-Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người tiêu biểu cho văn hóa yêu nước, đi tìm đường giải phóng dân tộc bắt đầu từ những giá trị văn hóa của dân tộc. Như chúng ta đã biết, trước khi trở thành lãnh tụ trở về nước lãnh đạo phong trào cách mạng, Người đã mang trong mình truyền thống văn hóa hàng nghìn năm của dân tộc. Đó là: chủ nghĩa yêu nước, ý chí kiên cường trong đấu tranh dựng nước và giữ nước; truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, nhân nghĩa; tinh thần lạc quan, yêu đời; dũng cảm, thông minh, sáng tạo ... Chủ nghĩa yêu nước, ý chí kiên cường trong đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đây là tài sản vô cùng quý báu, có giá trị nhất trong hành trang của người thanh niên Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Nó là cơ sở xuất phát, là động lực, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời cách mạng của Người. Bác khẳng định: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta.

19. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

 • ... Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó ...

 • I.  CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI  ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

“Dân Ta Có Một Lòng Nồng Nàn Yêu Nước. Đó Là Một Truyền Thống Quý Báu Của Ta. Từ Xưa Đến Nay, Mỗi Khi Tổ Quốc Bị Xâm Lăng, Thì Tinh Thần Ấy Lại Sôi Nổi, Nó Kết Thành Một Làn Sóng Vô Cùng Mạnh Mẽ, To Lớn, Nó Lướt Qua Mọi Sự Nguy Hiểm, Khó Khăn, Nó Nhấn Chì (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated:

Views: 6152

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.